8D应该掌握到什么程度

640-574

640-576

640-577

640-581

640-575

640-584

640-578

640-579

640-580

640-582

640-583

640-587

640-585

640-589

640-586

640-588

640-590

640-591

640-592

640-593

640-597

640-598

640-601

640-594

640-595

640-596

640-603

640-599

640-602

640-600

8D报告通常有八个步骤,运用这八个步骤解决问题,其核心思想是防止类似问题再次发生。
1、成立改善小组
2、描述问题
3、实施及确认暂时性的对策
4、原因分析及验证真因
5、选定及确认长期改善行动效果
6、改善问题并确认最终效果
7、预防再发生及标准化
8、恭喜小组及规划未来方向
来源:网络

标签

发表评论